2022 Ymgeiswyr Etholiad Lleol

Eich ymgeiswyr etholiad lleol

 

Y Tyllgoed

Matthew Ward

Tre-gŵyr

Brian Edy

Llangyfelach

Adrian Roberts

Llwchwr

Jason Lovell

Kieran Pritchard

Y Mwmbwls

Tricia Sanderson

Pen-clawdd

John Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthew Ward

Ward: Y Tyllgoed

Prif dudalen y Tyllgoed 

Cyswllt: ma[email protected] 

Amdana i

Rwy'n byw yn y Tyllgoed gyda fy nheulu. Rydw i’n falch o fyw lle rwy'n gwneud, yn falch o'm cymuned, a'm cymdogion, ond yr ydym i gyd yn haeddu cymaint mwy. Anwybyddwyd ein cymuned ers gormod o flynyddoedd, a'm bwriad yw sicrhau bod hyn yn dod i ben o fis Mai 2022 ymlaen, gan roi lles pobl ward Fairwood ar y blaen ymhob penderfyniad

Pam rydw i eisiau sefyll am swydd

Rwy'n rhedeg am y swyddogaeth oherwydd nad oes neb yn gofalu am Fairwood, nid oes gan gyngor presennol y ddinas unrhyw ddiddordeb gwirioneddol mewn unrhyw beth y tu allan i'w ddrws ffrynt ei hun.  Mae'r diffyg buddsoddiad yn y ward gyfan yn annirnad, a dyma'r amser i newid hynny, nid wyf yn wleidydd gyrfa... Rwy'n breswylydd sydd am newid y gymuned er gwell a rhoi cyfle gwirioneddol i'n cymuned newid.

Beth sy'n fy ngwneud i'n wahanol?

Dydw i ddim erioed wedi cysylltu â gwleidyddiaeth, rydw i wastad wedi bod eisiau newid ond allwn i byth wneud dim am y peth. Mae fy nghyfle i ymladd dros Fairwood yn awr a chydag ymddiriedaeth y gymuned, byddaf yn ymdrechu i helpu mewn unrhyw ffordd y gallaf.

Pam mae'n bwysig nawr?

Mae'n bwysig yn awr oherwydd bod angen newid gwirioneddol ar Fairwood, Abertawe a Chymru. Nid yn unig o ran faint o arian a wariwyd ond yn y newid o gynrychiolaeth y Ceidwadwyr y gwyddom nad yw'n gweithio i'r bobl yma yn Fairwood, i'r angen am berson go iawn sydd â diddordeb mewn materion lleol a pherson a fydd yn brwydro dros newid a buddsoddiad gwirioneddol yn ein rhan brydferth o Benrhyn Gŵyr.


Yn ôl i'r brig

Brian Edy

Ward: Tre-gŵyr

Brian.jpg

Prif dudalen Tre-gŵyr

Cyswllt: [email protected] 

PWY YDW I?

Rwyf wedi byw yn Nhre-gŵyr ers 1981 gyda fy ngwraig a'm teulu.

Rwy'n Beiriannydd Siartredig, yn Gymrawd y Sefydliad Mwynau a Mwyngloddio Deunyddiau ac yn aelod o Fwrdd y Gymdeithas Haearn a Dur.

CYSYLLTIAD PERSONOL CRYF AG ARDAL –

Rwyf wedi byw yn Nhre-gŵyr ers 40 mlynedd a deuthum yn Gynghorydd Cymuned ym mis Hydref 2021.

Rwy'n angerddol am gymuned Tre-gŵyr ac yn gobeithio gwasanaethu fel un o'ch cynghorwyr sir.

HANES GWAITH

Rwyf wedi dal swyddi Cyfarwyddwr yn y byd academaidd a diwydiant, gan ennill gwybodaeth helaeth am reoli busnes a thechnegol yn y sector gweithgynhyrchu.

Yn fwy diweddar, arweiniais brosiect a arweiniodd at greu canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe sy'n cefnogi'r diwydiannau metelau lleol.

ANGERDD DROS YR AWYR AGORED AC YR AMGYLCHEDD NATURIOL

Yn fy amser hamdden rwy'n treulio amser yn yr awyr agored yn dod i adnabod ein cymuned leol yn well, gan fwynhau'r golygfeydd anhygoel dros Dre-gŵyr ac aber Llwchwr.

Ar hyn o bryd rwy'n astudio cwrs gradd meistr mewn Dynameg Amgylcheddol a Newid Hinsawdd, sydd wedi cynyddu fy ngwybodaeth am effaith y ddynoliaeth ar ein hinsawdd a'r camau sydd angen i ni eu cymryd i leihau'r effaith honno.

 

PAM YDW I EISIAU BOD YN GYNGHORYDD LLEOL?

  1. Sefyll dros drigolion Tre-gŵyr i sicrhau bod gennym gyfran deg o wariant cyngor Abertawe.
  2. Sefyll dros drigolion Tre-gŵyr i sicrhau nad yw datblygiadau tai yn y dyfodol yn llethu gwasanaethau lleol ac er lles trigolion Tre-gŵyr.
  3. Sicrhau bod rhwydweithiau Teithio Gweithredol yn ddiogel i ddefnyddwyr a phreswylwyr ac yn addas at eu diben gwreiddiol o annog preswylwyr i feicio/cerdded i'r ysgol/gwaith
  4. Sicrhau Gweithredu Lleol ar newid yn yr hinsawdd.
  5. Annog cefnogaeth i fusnesau lleol
  6. Mae polisïau San Steffan, Llywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe yn methu â thrin Tre-gŵyr yn deg. Mae Tre-gŵyr yn haeddu gwell.

 

Credaf mai Plaid Cymru yw'r unig Blaid sydd â'r weledigaeth a'r ymrwymiad i wneud gwahaniaeth gadarnhaol i Gymuned Tre-gŵyr.

 

 

Yn ôl i'r brig

 

 

Adrian Roberts

Ward: Llangyfelach

AR_for_PC_bio.jpg

Prif dudalen Llangyfelach 

Cyswllt: [email protected] 

Yr wyf wedi byw yn Llangyfelach ers dros 30 mlynedd ynghyd â'm gwraig, ac yr ydym wedi datblygu hoffter parhaol ar gyfer yr ardal yr ydym yn ei galw'n gartref a lle y magwyd ein teulu, merch a mab, sydd bellach wedi tyfu'n oedolion ac yn dilyn eu gyrfaoedd eu hunain. Cefais fy ngeni yng Nghastell-nedd a'm magu yn Ne-ddwyrain Lloegr, cyn datblygu gyrfa mewn Adnoddau Dynol, cyn codi i fod yn Gyfarwyddwr is-gwmni'r DU o gwmni peirianneg Almaenig aml-genedlaethol. Rwy'n gyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerhirfryn, gan gwblhau gradd meistr mewn Rheoli Prosiectau, ac rwy’n gymwysedig mewn Astudiaethau Busnes. Yn ystod fy ngyrfa mewn Adnoddau Dynol, cefais brofiad a gwybodaeth drwy weithio yn y Bwrdd Glo Cenedlaethol, M/A Com Ltd. (cwmni U.S. Fortune 500) Hitachi, Schaeffler (INA Bearing Company Limited), a Tata Steel. Mae rhan helaeth o'm gyrfa wedi canolbwyntio ar ddatblygu a gwella sefydliadau a'u diwylliannau a rheoli newid, sy'n gwneud i bethau ddigwydd! Rwyf bellach wedi ymddeol ac yn ymgymryd â rôl ran-amser ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rwyf hefyd yn gwneud gwaith gwirfoddol gydag Ymddiriedolaeth GIG Bae Abertawe, Oxfam, ac elusen leol, ac yn wir yn gweithio drwy gydol y pandemig i'r sefydliadau hyn ac yn parhau i wneud hynny. Mae gadael cyflogaeth llawn amser wedi rhoi'r amser a'r cyfle i mi ganolbwyntio a datblygu diddordeb mewn materion a heriau lleol, ac agenda wleidyddol Plaid Cymru. Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi bod yn ffodus i deithio ledled y DU a thramor ac mae wedi fy arwain at y casgliad y gallwn ni, fel cymuned a dinas, wneud cymaint yn well. Mae fy sgiliau a'm profiad a ddatblygwyd drwy fy ngyrfa yn y diwydiant wedi rhoi'r sgiliau i mi, yn fy marn i, i gyflawni rôl effeithiol fel Cynghorydd ac i gynrychioli cymuned Llangyfelach a Felindre. Os caf fy ethol, byddaf yn defnyddio fy mhrofiad mewn newid a rheoli prosiectau i wella'r gymuned leol, gwella ein gwasanaethau lleol ar draws pob sector o'r gymuned, a hyrwyddo buddsoddiad lleol yn ein pobl a'n busnesau i gefnogi hyn. Dros flynyddoedd lawer rydym wedi gweld y pentref yn tyfu gyda thai newydd yn cael eu hadeiladu ond heb unrhyw welliant i wasanaethau a seilwaith lleol. Yr ydym wedi codi'r lefelau presennol o danberfformio a goddefgarwch o safonau isel yn rhy hir. Gadewch inni beidio gwneud hynny mwyach, yr ydym yn haeddu gwell. Mae gennym gyfle yn awr i newid a gwella safonau a gwasanaethau byw. Gadewch inni gymryd y cyfle. 

 

Yn ôl i'r brig

 

 

Jason Lovell

Ward: Llwchwr

Jason_Lovell.jpg

Tudalen rheolwyr ward Llwchwr 

Cyswllt: j[email protected]

 

CYSYLLTIAD PERSONOL CRYF Â'R ARDAL: Rwyf wedi byw am y 9 mlynedd ddiwethaf yn Borough Road Casllwchwr gyda fy ngwraig Catherine a phlant yn dilyn plentyndod yn Llanelli.

Rwy'n angerddol dros gymunedau Casllwchwr, Kingsbridge, a Phentre’r Ardd, lle yr wyf yn gobeithio eich gwasanaethu fel cyngorydd. Cafodd fy nhad ei eni a'i fagu yng Nghasllwchwr a Gorsenion a ganwyd fy hen daid yng Nghasllwchwr yn 1875.

ANGERDDOL AM ADDYSG: Rwyf wedi gweithio fel Darlithydd mewn coleg Addysg Bellach lleol yn dysgu Cyfrifiadureg am 9 mlynedd, rwy'n caru addysgu ac yn cael budd ohono. Rwy'n ystyried y gall addysg drawsnewid bywydau a gall fod yn gyfrwng i symudedd cymdeithasol i godi cymunedau ac unigolion allan o dlodi ac i alluogi unrhyw un i gyflawni beth bynnag y maent yn ei ddymuno mewn bywyd.

WEDI'I GYFLOGI'N FLAENOROL MEWN DIWYDIANT: Cyn gweithio o fewn y sector addysg, graddiais yn 1995 o Brifysgol De Montfort yng Nghaerlŷr. Gweithiais am 12 mlynedd mewn nifer o amgylcheddau cyffrous o bwysau mawr ym myd cymorth technegol yn y sectorau telathrebu ac Awyrofod.

WEDI RHEDEG FY MUSNES FY HUN: Ar ôl gweithio mewn Diwydiant, rhedais fy musnes Ymgynghori TG a dylunio gwefannau fy hun am 5 mlynedd a oedd yn waith caled ond hefyd yn rhoi boddhad ac roedd yn tynnu sylw at heriau a phwysau rhedeg eich busnes eich hun. Ystyriaf fod busnesau bach lleol a rhai teuluol yn gwneud cyfraniad hanfodol i'r ardal leol ac i Economi Cymru yn gyffredinol

CARU'R AWYR AGORED: Yn fy amser hamdden, rwyf wrth fy modd yn bod yn yr awyr agored ac yng nghefn gwlad. Rwy'n treulio llawer o amser yn yr awyr agored ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi bod yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru, sydd yn  syfrdanol, ac rwyf bron â chwblhau'r 870 milltir. Roedd cerdded Llwybr Arfordir Cymru yn brofiad ysbrydoledig sydd hefyd wedi amlygu angerdd a photensial Cymru fel gwlad.

 

PAM YDW I EISIAU BOD YN GYNGHORYDD LLEOL?

- Sefyll dros drigolion Casllwchwr, Kingsbridge, a Phentre’r Ardd i sicrhau fod gennym gyfran deg o wariant cyngor Abertawe.

– Gwella gwasanaethau lleol gan gynnwys ysgolion a darpariaeth gofal iechyd.

- Gwneud Gwelliannau i'r rhwydwaith trafnidiaeth lleol gan gynnwys gwella ein

ffyrdd lleol sydd wedi'u tagu â thraffig

- Sicrhau Gweithredu Lleol ar newid yn yr Hinsawdd.

 

Yn ôl i'r brig

 

 

Kieran Pritchard

Ward: Llwchwr

 

Tudalen rheolwyr ward Llwchwr 

Cyswllt: [email protected] 

AMDANAF FI - Fy enw i yw Kieran Pritchard ac rwy'n byw yng Nghasllwchwr ac rwy'n gobeithio eich gwasanaethu fel cynghorydd lleol. Rwyf wedi treulio'r rhan fwyaf o fy mywyd yng Nghasllwchwr, Kingsbridge, a Phentre’r Ardd, mae ein cymuned leol yn agos at fy nghalon.

GRADDIO PRIFYSGOL – Rwy'n raddedig o Brifysgol Caerdydd gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Gan ddefnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau rwyf wedi'u hennill, byddaf yn gweithio'n ddiflino i wella bywydau pawb yn ward Llwchwr.

GWEITHGAR YN Y GYMUNED – O weithio yn y gymuned, rwyf wedi gallu siarad ag amrywiaeth o bobl i drafod pa faterion sydd yn herio yr ardal leol a pha welliannau y gellir eu gwneud. Rwyf wrth fy modd yn ymgysylltu â'm cymuned a byddaf yn parhau i wneud hynny.

CARU CHWARAEON – Fy nghariad mwyaf yn y byd yw chwaraeon. Yn ystod fy mhlentyndod, chwaraeais i Loughor Rovers a Chasllwchwr R.F.C.  Ers i fy nhad fynd â mi i'r Vetch yn 2003, rwyf wedi bod yn gefnogwr triw i Elyrch Dinas Abertawe. Mae gwylio timau pêl-droed a rygbi Cymru yn cystadlu ar y lefel uchaf bob amser yn fy atgoffa o fy malchder o fod yn Gymry.

BETH FYDDWN I'N EI WNEUD PE BAWN YN CAEL FY ETHOL YN GYNGHORYDD LLEOL

-Gwella'r ddarpariaeth gofal iechyd lleol

-Gwella system drafnidiaeth yn ein cymunedau.

-Gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy effeithlon a mynd i'r afael â

thagfeydd ar ein ffyrdd

-Cymryd camau ar unwaith i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ar lefel leol

 

Yn ôl i'r brig

 

Tricia Sanderson

Ward: Y Mwmbwls

PS_PHOTO.jpg

Prif dudalen y Mwmbwls 

Cyswllt: [email protected] 

AMDANAF FI

Fe’m magwyd a’m ganed yn Nghernyw ac rwy’n hynod falch o hynny.  Hyfforddais fel athro yn Abertawe a dysgais am 25 mlynedd mewn ysgolion a cholegau yng Ngwent, Cernyw, ac Ynysoedd Scilly. Rwyf hefyd wedi gweithio fel Cynorthwy-ydd Ymchwil i AS yn San Steffan, ac yn fwy diweddar, fel Gweithiwr Achos i Dr Dai Lloyd pan oedd yn ASC. Mae gennyf ddau o blant a aned yng Nghymru a dau o wyrion ac rwyf wedi byw yng Nghymru, am gyfnodau, ers bron i 40 mlynedd, gan gynnwys y 12 olaf yn Abertawe (eto), yn y Mwmbwls ers Mehefin 2019.

BETH YDW I'N SEFYLL DROSTO?

A minnau'n Gernyweg Brydeinig, rwy'n teimlo cysylltiad naturiol enfawr â Chymru a'r Cymry. Credaf fod Brexit yn drychineb llwyr, sefyllfa a achoswyd drwy gamarwain pobl Prydain yn fwriadol, ac nid yw'r canlyniadau llawn wedi'u teimlo eto. Nid oes rheswm ffeithiol pam na ddylai Cymru fod yn genedl annibynnol: yn wir, nid oes ond rhaid i ni edrych at ein cymdogion agos, Gweriniaeth Iwerddon, i sylweddoli ei bod yn bosibl yn ddemograffig ac yn economaidd. Mae hefyd yn ddymunol yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol hwylus i ddianc o'r DU lle nad yw buddiannau Cymru a'r Cymry yn ganolog iddi. Mae Plaid Cymru yn rhoi pobl Cymru yn gyntaf, ac yr wyf yn falch o weithio dros yr achos hwnnw. 

 

Yn ôl i'r brig

space

John Davies

Ward: Pen-clawdd

John_Davies.jpg

Prif dudalen Pen-clawdd

Contact: jo[email protected] 

 

Amdanaf Fi -  rwyf wedi byw ym Mhen-clawdd ers 8 mlynedd. Rwy'n briod â 4 o blant. Cefais fy addysg ym Mhrifysgol Abertawe ac rwyf bellach yn rhedeg dau fusnes sy'n ariannu busnesau yng Nghymru, gan greu cyflogaeth. 

Fy nghred - rwy'n credu mewn cymuned a phobl. Rwyf am frwydro i wneud y lle yr ydym yn byw ynddo yn le gwell fyth. Mwy o swyddi, swyddi sy'n talu'n well, a mwy o bwyslais ar greu byd gwyrddach i'n plant dyfu ynddo.

Dechreuais gynllun bwyd i’r digartref Plaid Cymru ar gyfer pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Abertawe a sefydlais Gŵyl AberDewi i ddathlu Cymreictod yn ei holl amrywiaeth gyfoes. I ddathlu popeth sy'n dda yn ein cymuned. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Aberdewi yma: https://cy-gb.facebook.com/aberdewi/

Pam sefyll i fod yn Gynghorydd?

Gan fy mod yn credu'n gryf fod y llywodraeth yn methu rhoi chwarae teg i ni. Rydym yn darparu dros £4500 yr aelwyd ar gyfartaledd ym Mhenclawdd i goffrau'r cyngor. A ydym mewn gwirionedd yn cael gwerth am arian? 

Rwy’n barod i frwydro i sicrhau fod hyn yn cael ei gywiro. 

Ydw i'n wahanol i'r lleill?

- byddwn yn cynnal cymorthfeydd misol ym Mhen-clawdd i sicrhau bod eich problemau'n dod yn broblem i mi.

- Byddwn yn rhoddi pob taliad a dderbyniwn o’r gwaith hwn at achosion yn ward Pen-clawdd.

- Mae gennyf gred fawr mewn cymuned. Mae Pen-clawdd yn le arbennig ond mae cyngor Abertawe wedi anghofio amdano. 

Mae'n amser newid

Pam mae hi mor bwysig nawr? 

Mae cyngor Abertawe'n gwastraffu cannoedd o filiynau o bunnoedd ar brosiectau oferedd. Nid ydynt o fudd i chi, ond bydd yn rhaid i chi dalu'r cyfan yn ôl. Mae angen inni weithredu'n awr i atal y buddsoddiad gwastraffus hwn.

BYDDAF YN

- Sicrhau eich bod 'CHI' yn derbyn ‘EICH’ cyfran deg o wariant cyngor Abertawe

- Gwella gwasanaethau lleol, ysgolion a darpariaeth gofal iechyd

- Gwneud gwelliannau i'r rhwydwaith drafnidiaeth lleol

 

 

Yn ôl i'r brig