Maniffesto 2021

Prif Themau 2021

Neges gan Adam Price

 

Ar y 6ed o Fai, bydd Cymru’n dewis Llywodraeth newydd.

 

Wrth i ni ddod allan o gysgod Covid-19, dyma’n cyfle ni i ddewis llwybr newydd, llwybr at ddyfodol gwell na all neb ond ni ei greu, dyfodol o bosibiliadau gwahanol, o egni newydd ac o obaith.

 

Rwy’n credu’n ddiffuant bod Plaid Cymru, yn yr etholiad yma, yn cynnig y rhaglen fwyaf radical o uchelgeisiol a thrawsnewidiol i gael ei chynnig gan unrhyw blaid mewn etholiad yng Nghymru ers 1945.

 

Mae’n edrych ymlaen at y Gymru hyderus, lwyddiannus y gallwn ni ei chreu – cenedl gyfartal lle mae pawb yn gydradd – ac mae’n amlinellu polisïau ymarferol, cyraeddadwy sydd wedi’u costio’n llawn, y gallwn ni eu rhoi ar waith er mwyn symud yn nes at y Gymru newydd.

 

Mae’n cynnig cyfle i wlad sydd wedi dod i oed, gwlad y bydd ei phennod nesaf yn decach, yn wyrddach ac yn fwy llewyrchus na’r degawdau o drueni a ddaeth o’i blaen.

 

Mae’r maniffesto yn amlinellu ein syniadau a’n gweledigaeth ar gyfer creu dyfodol disglair, gyda’n gilydd, o dan arweinyddiaeth ffres Llywodraeth Plaid Cymru.

 

Dyma’n cyfle ni i greu’r dyfodol newydd yna.

 

Fe fyddwn ni’n rhoi dechrau da i bob un o blant Cymru. Fe fyddwn ni’n cyflwyno cynllun fel llwybr at lwyddiant ar gyfer y wlad gyfan. Fe fyddwn ni’n sicrhau bod arian y cartref yn mynd ymhellach drwy roi chwarae teg i deuluoedd, gweithwyr a busnesau bach. Fe fyddwn ni’n dysgu gwersi’r pandemig, drwy gyflwyno gwasanaeth iechyd a gofal di-dor, ac fe fyddwn ni’n wynebu’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth drwy gymryd y camau radical mae’r eiliad yma mewn hanes yn eu mynnu. Fe fyddwn ni’n rhoi diwedd ar newyn plant, tlodi tanwydd a digartrefedd o fewn pum mlynedd. Ac yn ymrwymo i godi cenedl sy’n rhoi cyfle i bawb fyw bywyd da.

 

Y gwanwyn yma yw ein cyfle hanesyddol ni i benderfynu dod yn awduron ein dyfodol disglair ein hunain.

 

Am y tro cyntaf erioed yn etholiadau Senedd Cymru, mae gan bobl ein gwlad gyfle i bleidleisio i roi eu dyfodol eu hunain yn eu dwylo nhw eu hunain.

 

Rydyn ni’n credu mai annibyniaeth yw’r unig ffordd bendant a chynaliadwy o sicrhau cynnydd cymdeithasol ac economaidd. Felly, bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn grymuso pobl Cymru i benderfynu ar ddyfodol ein gwlad mewn refferendwm annibyniaeth.

 

Ond mae’r gwaith o greu Cymru yfory yn dechrau heddiw. Fel eich Prif Weinidog, fe fydda i’n gweithredu ar sail y gred nad oes yr un broblem yng Nghymru na all Cymru ei datrys. Fe ddefnyddia i fy egni a’r holl rym fydd ar gael i fi i wireddu potensial ein gwlad a dod â chyfle a ffyniant i Gymru ben baladr.

 

A finnau wedi cael fy magu yn Nyffryn Aman, fy mam yn Saesnes a ’nhad yn löwr o Gymro, ro’n i’n gweld cefn gwlad Cymru i’r gorllewin a’r Gymru ddiwydiannol i’r dwyrain. Fe sylweddolais i bod yr hyn sy’n ein huno ni fel cenedl, yn Gymry Cymraeg a di-Gymraeg, yn drefol a gwledig, yn y gogledd, y de, y gorllewin a’r dwyrain, yn llawer pwysicach ac yn llawer mwy cadarn na dim byd sy’n ein gwahanu ni.

 

Fe fydda i’n Brif Weinidog ar gyfer Cymru gyfan a phawb yng Nghymru, ar gyfer Cymru heddiw a Chymru yfory, fel gwlad fydd yn benderfynol o wireddu ei photensial fel bod pawb o fewn ei ffiniau yn gallu gwireddu eu potensial hefyd.

 

Bydd y dyfodol yn well na’r gorffennol, os ydyn ni’n benderfynol o wneud i hynny ddigwydd.

 

Felly beth am adeiladu y Gymru newydd gyda’n gilydd a chymryd y cam cyntaf yma ar y 6ed o Fai.

 

Pleidleisiwch o blaid Cymru.

 

Adam Price

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Harri Roberts
    published this page 2021-04-09 21:27:28 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd