Amgylchedd a Chyfiawnder Cymdeithasol

John Davies yn casglu sbwriel ym Mhontarddulais

Cymunedau ac amgylchedd cryf

Cyfiawnder Cymdeithasol/Cymunedau Cryf

Yn ystod pandemig Covid-19, rydym wedi gweld pa mor bwysig yw cymunedau cryf wrth fynd drwy argyfwng o'r fath, ond rydym hefyd wedi gweld anghydraddoldeb agored i bawb ei weld yn ein cymdeithas. Er mwyn mynd i'r afael â hyn, yr wyf am weld dosbarthu teg ar gyfoeth, cyfleoedd a breintiau cymdeithasol yn ein cymdeithas. Rwyf am weld cymunedau cymdeithasol deg sy'n rhoi hawliau a chyfrifoldebau i unigolion a sefydliadau, gan sicrhau bod unigolion yn cyflawni eu rolau cymdeithasol ac yn cael yr hyn sy’n ddyledus iddynt gan gymdeithas.

Rydym i gyd yn canolbwyntio ar gadw to uwch ein pen, rhoi bwyd ar y bwrdd a cheisio sicrhau bod ein plant yn cael bywyd hyd yn oed yn well nag a wnaethom ni. Dylai holl bobl Gŵyr gael mynediad cyfartal at addysg, tai, swyddi a chyfleon economaidd, gofal iechyd, cyfiawnder ac amgylchedd glân.

Stiwardiaeth Amgylcheddol

Mae Cyfiawnder Cymdeithasol hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb am yr amgylchedd, ond Abertawe ar hyn o bryd yw'r ddinas fwyaf llygredig yn y DU. Cred Plaid Cymru y gallai Cymru fod y wlad gyntaf yn y byd i gael ei phweru'n gwbl lân drwy egni adnewyddadwy. Dyna pam rwy'n cefnogi sefydlu cwmni ynni cenedlaethol, Ynni Cymru, i leihau costau ynni a chyflymu faint o ynni a gynhyrchir o adnoddau adnewyddadwy, megis morlyn llanw ym Mae Abertawe. Lagŵn wedi'i ddylunio a'i adeiladu yng Nghymru i hybu cyflogaeth leol a busnesau yng Nghymru, gyda'r gallu i allforio'r dechnoleg hon a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

  • Cefnogaf Ddeddf Natur Newydd Plaid Cymru i leihau llygredd er mwyn helpu adfer bioamrywiaeth ac adfer cynefinoedd ar ein tir, ein hafonydd a'n harfordir.
  • Bydd ein deddf natur hefyd yn darparu mwy o adnoddau i fesur, monitro a gweithredu ar lygredd, ond hefyd yn rhoi mwy o gosbau fel rhwystr i'r rhai sy'n llygru.
  • Byddaf hefyd yn hyrwyddo arferion ffermio gwyrdd i ailadeiladu bioamrywiaeth.
  • Rwyf hefyd wedi ymrwymo i'r economi gylchol drwy gynyddu cyfraddau ailgylchu a lleihau gwastraff plastig a byddaf yn gweithio gyda busnesau ac unigolion lleol i weithredu cynllun blaendal/dychwelyd yn y Gŵyr.
  • Byddaf yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau trafnidiaeth i ddod o hyd i ateb ymarferol a gwyrdd i ddarpariaeth drafnidiaeth wael yr ardal.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Harri Roberts
    published this page 2021-04-15 09:32:05 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd